Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Konkurs na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Oleśnie
Dodano: 2017-11-03 18:12:33             Zmodyfikowano: 2017-11-03 18:23:07
Rejestr zmian
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
ogłasza konkurs w celu zatrudnienia pracownika na zastępstwo urzędnika w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Rejonowym w Oleśnie.
więcej

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym na usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach
Dodano: 2017-11-02 14:38:44             Zmodyfikowano: 2017-12-19 15:02:23
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: 1) Kod CPV: 79.71.00.00-4 – usługi ochroniarskie 2) Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1; 3) Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie społeczne zawiera Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu społecznym. 4) Zamawiający, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone czynności na podstawie umowy o pracę w zakresie realizacji zamówienia społecznego, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj.Dz.U.2016.1666 z późn. zm.). 5) Zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu Pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 6) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach. 7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 8) Najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach, tj. łącznie: a) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie zanonimizowanych umów o pracę potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz.U.2017.1747), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; b) pisemne oświadczenia Wykonawcy, że zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz.U.2017.1747), przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia; 9) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności bezpośredniej ochrony osób, budynku i mienia Sądu Rejonowego w Głubczycach przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez wezwanie do złożenia kopii zanonimizowanych umów o pracę poświadczających zatrudnienie lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy; 10) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: a) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2 000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, umową cywilnoprawną. b) w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w Rozdziału III ust. 2 pkt 8) Ogłoszenia o zamówieniu społecznym, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % maksymalnej wartości umowy brutto. 11) Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 12) Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach w czasie obsługi urządzenia RTG będą narażeni na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 13) Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim).
Termin składania ofert: 2017-11-13
więcej


Zmiana terminu rozprawy w sprawie Patryka J. przeciwko Pawłowi K.
Dodano: 2017-10-27 12:16:36             Zmodyfikowano: 2017-10-27 12:16:36
Rejestr zmian
Informujemy, iż sprawa Patryka J. przeciwko Pawłowi K. (posłów na Sejm RP) o naruszenie dóbr osobistych, została odwołana z 31 października 2017 r., z uwagi na wnioski pełnomocników stron o zmianę terminu rozprawy. Nowy termin rozprawy został wyznaczony na 08 listopada 2017 r., godz. 10.30, s. 201.
więcej

DZIŚ MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI
Dodano: 2017-10-19 10:33:07             Zmodyfikowano: 2017-10-19 10:33:07
Rejestr zmian

OGŁOSZENIE O AUKCJI - NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU OKRĘGOWEGO W OPOLU
Dodano: 2017-10-18 16:09:03             Zmodyfikowano: 2017-10-25 11:24:51
Rejestr zmian
Dyrektor Sądu Okręgowego w Opolu, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia  2017r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017r. poz.624), ogłasza AUKCJĘ na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego
więcej

Konkurs na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Opolu
Dodano: 2017-10-17 12:51:06             Zmodyfikowano: 2017-10-17 12:51:06
Rejestr zmian
Ogłoszenie o konkursie wolne stanowiska pracy na zastępstwo urzędnika w okresie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy w Sądzie Okręgowym w Opolu w pełnym wymiarze czasu pracy (jedno stanowisko) oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy - 1/2 etatu (jedno stanowisko)
więcej

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.