Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Informacje Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta

Dodano: 2008-03-01 22:12:37             Zmodyfikowano: 2016-06-10 13:37:06
Rejestr zmian
Biuro  Obsługi Interesanta (BOI) zostało powołane jako Punkt Obsługi Interesanta w dniu 22 października 2012 r. Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 19 października 2012 r. 
Zmiana nazwy na Biuro Obsługi interesanta nastąpiła Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 30 kwietnia 2013 r.
 
 
Uwaga! W trakcie bezpośredniej obsługi interesanta na danym stanowisku, połączenie telefoniczne nie jest obsługiwane

Biuro Obsługi Interesanta
Sąd Okręgowy
pl. Daszyńskiego 1
45-064 Opole

Godziny przyjęć interesantów:
w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00
od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00

ilustracja 

Biuro Obsługi Interesantów jest połączone z Biurem Podawczym Sądu, co umożliwia dokonanie wstępnej kontroli składanej korespondencji i eliminowanie niekompletnych oraz mylnie skierowanych pism procesowych.
W skład BOI wchodzi Czytelnia Akt wraz ze stanowiskami do odsłuchu nagrań rozpraw sądowych oraz urządzeniami zapewniającym interesantom dostęp do stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości , sądów , Nowej Księgi Wieczystej i Krajowego Rejestru Sądowego oraz zawierającym podstawowe informacje o działalności sądu.
Działalność BOI oraz czytelni Akt opiera się na  Regulaminie Biura Obsługi Interesanta.
BOI przy obsłudze interesantów respektuje standardy i wytyczne określone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy zapewnienie wstępnej obsługi interesantów wszystkich wydziałów Sądu Okręgowego w Opolu poprzez ułatwienie w uzyskaniu niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego, rozkładu sal rozpraw bez konieczności udawania się do sekretariatów.
Biuro Obsługi Interesantów nie udziela porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych. Biuro nie sporządza również pism procesowych.

Zakres zadań BOI :
 • Informowanie o stanie postępowań spraw toczących się we wszystkich wydziałach Sądu Okręgowego w Opolu  (np. terminy i miejsce rozpraw, na jakim etapie jest dana sprawa, jakie czynności zostały podjęte w sprawie itp. ).
 • Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu.
 • Informowanie o kosztach sądowych, opłatach kancelaryjnych, sposobie ich uiszczania, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, numerach rachunków bankowych sądu.
 • Informowanie o przesłankach udzielenia pomocy prawnej z urzędu (ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego).
 • Informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia.
 • Informowanie o wydziałach w Sądzie Okręgowym, ich właściwości i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, a także ich właściwości miejscowej i rzeczowej.
 • Kierowanie do właściwych sal rozpraw.
 • Informowanie o rodzajach spraw rozpoznawanych przez sądy w okręgu opolskim.
 • Wydawanie stronom postępowania i ich pełnomocnikom odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych, uwierzytelnionych odpisów, zaświadczeń, kserokopii z akt sprawy zamówionych do osobistego odbioru. Zamówione a nieodebrane w ciągu 14 dni odpisy i orzeczenia zwracane są do sekretariatu wydziału celem przesłania drogą pocztową.
 • Wykonywanie kopii z akt spraw zamówionych do wglądu, w przypadku, gdy żądanie obejmuje nie więcej niż 10 stron. Wniosek o dokonanie kopii powyżej 10 stron należy złożyć w biurze podawczym SO w Opolu. 
 • Udostępnianie adresów kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych
  i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych, mediatorów, lekarzy sądowych
  i biegłych sądowych oraz instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych.
 • Udostępnianie adresów innych instytucji pozasądowych m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, jednostek policji, organizacji pozarządowych itp.
 • Udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych.
 • Informacje o sprawie rozpoznawanej przed sądem udostępniane są stronie,      oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych oraz sprawdzeniu dowodu tożsamości.
 • Udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym.  Regulamin w zakresie przeglądania akt zawarty jest w §4 Regulaminu BOI.
 • Weryfikowanie danych i aktywacja kont użytkowników zarejestrowanych do portalu informacyjnego
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.